Mug the Bug

Mug the Bug

Student Coordinator(s) and RegNos :
Ranjan 12BCE1116
Rishabh 12BCE1029
Mahesh 12BCE1121

Winners
1.Prithvijit Chakrabarty     13BCE1103
Sarveshwaran D K     13BCE1015
 
2.Ankit Bhowmick     13BCE1015
Halder Abhishek Amalkumar     13BCE1046
 
3.Yash Chandak     13BCE1173
Ankit Dhall     13BCE1016