Search Spiders

Search Spiders

Student Coordinator(s) and RegNos :
Karan Dhingra 12BCE1119
Darshan Shah 12BCE1130
Jay Kshatriya 12BCE1073
Manish Kumar 12BCE1109
Pratik Kapasi 12BCE1049
Ayushyajaiswal 12BCE1066
Abhisheksharma 12BCE1007

Winners
1.T. Ganesh     13BCE1040
2.Sowndar Raja     11MSE1150
3.Rakshanasanthnan     12MSE1048