Unscramble C

Unscramble C

Student Coordinator(s) and RegNos :
Aakash Singh 12BCE1010
Anubhuti Arun 12BCE1106
Balavishnu V J 13BCE1029
Jay Kshatriya 12BCE1073
Pratik Kapasi 12BCE1049
Manish Kuma 12BCE1109

Winners
1.Antony Ignatious     13BCE1018
Bhava Vyasa Hari     13BCE1030
2.T. Ganesh     13BCE1040
Siddhant Verma     13BCE1146
 
3.Utkarsh Singh     14BEC1146
Nitish Rane     14BEC1156